دانلود نرم افزار
در این نسخه شهرستان فیروزاباد قیر و کازرون و فراشبتد اضافه شده است