نرم افزار حقوقی مسئولیت مدنی و کیفری پزشکانراهنمای کامل مسئولیت مدنی و کیفری پزشکان

 

اذن در درمان و برائت پزشک

شرح وظايف و تخلفات صنفي و حرفه‌اي

نمود خارجی تقصیر پزشک

مجازاتهاي انتظامي

سنجش خطای پزشک

مراجع صالح به رسیدگی جرایم پزشکی

بررسي جرايم و تخلفات پزشکان

آیین نامه انتظامی رسیدگی به تخلفات پزشکی

قوانین پزشکی

جرایم عمومی و اختصاصی پزشکان

تخلفات حرفهای

قتل غیرعمد و نقص عضو بیمار

عادلانه کردن پرداختها و مسئولیتها

سازمانهای ناظر بر رفتار پزشکان

چالشهای رسیدگی به اختلافات حوزه درمان

پیچیدگی های رسیدگی به پروندههای پزشکی

ضرورت اعاده حیثیت از اتهامات پزشکی

آئین نامه اجرایی قانون آموزش مداوم

آئین نامه تعرفه‏های خدمات خاص پزشکی قانونی

آئین‏نامه انتظامی رسیدگی به تخلفات صنفی

پزشک خانواده و بیمه روستایی

تصویب نامه تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی

خرید و فروش دارو بدون مجوز وزارت بهداشت

فریب بیماران

قانون آموزش مداوم جامعه پزشکی کشور

قانون مربوط به فرم نسخه، تابلو و

قانون مربوط به واردات دارو

قصور پزشکی

مدارک مورد نیاز جهت صدور برگ تشخیص

آزمایشگاه تشخیص طبی

 

 

افشاء سر
بیماران خاص

پیوند اعضا

تکنولوژی های باروری

حقوق بیمار

خوددار ی از کمک به مصدومین

داروهای اختصاصی

روش های پیشگیری از بارداری

سوژه‌های پژوهشی

صدور گواهی خلاف واقع

ضوابط و شرایط تاسیس داروخانه

عدم رعایت نظامات دولتی در حرفه پزشکی

قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور

قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی

قانون جدید تشکیل سازمان نظام پزشکی

مداخله غیرمجاز در امور پزشکی

مرگ و زندگی

مقررات مربوط به اشتغال پزشکان بیگانه

منشور حقوق بیمار

منشور حقوق بیمار در ایران

موسسات پزشکی

 پای دلالان تجهیزات پزشکی در میان جراحی زیبایی

  تخلف بودن یا نبودن جراحی‌های نامتعارف؟

جراحی زیبایی در ایران بیش از اندازه است

سقط جنین

اشتغال به طبابت بدون داشتن مجوز قانونی

فریفتن بیمار

تخلفات مربوط به مسؤولین داروخانه ها

اگر پزشک عمومی مبادرت به جراحی زیبایی کند، چه مجازات انتظامی و یا جزایی در انتظار او خواهد بود

اگر عمل پزشک هم تخلف انتظامی و هم عنوان مجرمانه مستقل داشته باشد، ‌به چه صورتی مورد رسیدگی قرار می گیرد؟

سوء استفاده از مقام و موقعیت شغلی، شامل کدام دسته از انواع جرایم مورد اشاره است؟

اگر جراحی منجر به فوت بیمار شود، آیا پزشک مسوولیتی دارد؟

آیین‌نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری

قوانین مبارزه با قاچاق دارو و تخلفات پزشکی

نحوه رسيدگي به قصور و تخلفات حرفه اي دندانپزشکي در ايران